Teho Teardo & Blixa Bargeld – Nerissimo
Cine Teatro Odeon – Catania

4 Gennaio 2017

fotografie di Giordano Pennisi